Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
5
Yesterday
24
This Month
115
Last Month
1,085
This Year
12,481
Last Year
10,501

 

 

 

 

 

 

 

 


สภาเกษตรกรแห่งชาติ

1.วิสัยทัศน์“สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2.พันธกิจ
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นใจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2.2 สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
2.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
2.4 จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและใช้กำหนดนโยบายของรัฐ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3.เป้าประสงค์
3.1 สภาเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกระดับ
3.2 มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่บูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
3.3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองค์กรเกษตรกร
3.4 เป็นองค์กรที่มีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร

4.ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละ 80 ของสภาเกษตรกรจังหวัดมีเครือข่ายสภาเกษตรกรเชื่อมโยงระดับอำเภอ และระดับตำบล
4.2 ร้อยละ 80 ของสภาเกษตรกรจังหวัดมีแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ และตำบล
4.3 ร้อยละ 80 ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
4.4 ร้อยละ 80 ของข้อมูลสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5.ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กร
5.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
5.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
5.4 สร้างความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม

สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

1. วิสัยทัศน์(Vision)
“เกษตรกรเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพมาตรฐาน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2. พันธกิจ (Mission)
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นใจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2.2สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
2.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
2.4 จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและใช้กำหนดนโยบายของรัฐ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3. เป้าประสงค์ (Goals)
3.1 สภาเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกระดับ
3.2 มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่บูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
3.3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองค์กรเกษตรกร
3.4 เป็นองค์กรที่มีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร

4.ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
4.2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
4.5ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved