Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
4
Yesterday
24
This Month
115
Last Month
1,085
This Year
12,481
Last Year
10,501

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ

สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 องค์กร แบ่งเป็น
1. สหกรณ์การเกษตร จำนวน 25 องค์กร
2. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 15 องค์กร
3. สมาคม จำนวน 1 สมาคม
4. คณะเกษตรกร จำนวน 11 คณะ

ทะเบียนองค์กรเกษตรกร

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ
ลักษณะองค์กร
ลำดับ
ชื่อองค์กรเกษตรกร

ประเภทการประกอบ

เกษตรกรรม

ที่ตั้งอง์กรเกษตรกร
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ดอนเจดีย์
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
ข้าว
689
5
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
2
กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองสาหร่าย
อ้อย
31
1
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
   
3
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบ้านหนองนา
แปรรูปพริก
16/1
8
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
   
4
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว หมู่ 10
แปรรูปข้าว
2
10
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
   
5
กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่รถ
ข้าว
19
1
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
6
กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งบ้านดอน
กุ้ง
46
7
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
ด่านช้าง
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด
ข้าว
1078
5
หนองมะค่าโมง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
2
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
พืชอาหารสัตว์
56/3
1
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
3
กลุ่มพืชผักและผลไม้ปลอดภัย
ผักและผลไม้
152
2
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
บางปลาม้า
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด
ข้าว
240
5
โคกคราม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
2
กลุ่มโรงเรียนชาวนาตำบลมะขามล้ม
ข้าว
39
2
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณฯ
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด
ข้าว
89
4
สนามชัย
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
กลุ่มเกษตรกร
2
กลุ่มเกษตรกรทำนาบางกุ้ง
ข้าว
38
3
บางกุ้ง
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
 
3
กลุ่มเกษตรกรทำนาพิหารแดง
ข้าว
98/2
4
พิหารแดง
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
คณะเกษตรกร
4
กลุ่มเพาะเห็ดโคนน้อย
เห็ดโคนน้อย
10/1
8
สระแก้ว
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
 
5
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสระแก้ว
ข้าว
131/4
7
สระแก้ว
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
   
6
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับร่วมใจ
ไม้ดอกไม้ประดับ
274
1
สนามคลี
เมืองสุพรรณฯ
สุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
ข้าว
371
2
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
   
2
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุพรรฯบุรี จำกัด
ข้าว
50
3
วังน้ำซับ
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
   
3
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกบและสัตว์น้ำสุพรรณบุรี จำกัด
กบ,ปลา
274
2
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
   
4
สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีประจันต์ จำกัด
ข้าว
-
3
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
   
5
สหกรณ์การเกษตรวังหว้า จำกัด
ข้าว
-
-
วังหว้า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
 
สมาคม
6
สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สมาชิกการเกษตรศรีประจันต์
ข้าว
371
2
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
สองพี่น้อง
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด
ข้าว
68
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
   
2
สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด
ข้าว
225
2
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
   
3
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสองพี่น้อง จำกัด
ข้าว
-
18
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
   
4
กลุ่มทำไร่ตำบลหนองบ่อ
ข้าว
92
9
หนองบ่อ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
5
กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพตำบลทุ่งคอก
ข้าว
212
10
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
สามชุก
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด
ข้าว
479
2
สามชุก
สามชุก
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
2
กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวเพื่อบริโภค
ข้าว
60/2
2
หนองสะเดา
สามชุก
สุพรรณบุรี
   
3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชีวภาพบ้านเนินมหาเชษฐ
ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก
75
3
หนองสะเดา
สามชุก
สุพรรณบุรี
หนองหญ้าไซ
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด
ข้าว
515
5
หนองหญ้าไซ
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
2
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาม
ข้าว
94
7
หนองขาม
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
   
3
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองราชวัตร
ข้าว
4
5
หนองราชวัตร
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
อู่ทอง
สหกรณ์
1
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนมะเกลือ จำกัด
ข้าว
9
10
ดอนมะเกลือ
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
2
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจรเข้สามพัน จำกัด
ข้าว
589
6
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
3
สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด
ข้าว
405
3
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
4
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านดอนจำกัด
ข้าว
40
8
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
5
สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสุพรรณบุรี จำกัด
อ้อย
405
3
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
6
สหกรณ์บริการชุมชนเพื่อการผลิตและส่งออก จำกัด
ข้าว
74
2
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
7
สหกรณ์ตำบลพลับพลาไชยเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
ข้าว,อ้อย
222
14
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
8
กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระยายโสม
อ้อย,ข้าว
237
3
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
9
วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
กล้วย
11
14
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
10
กลุ่มเกษตรผสมผสานยางไทย
การผลิตพืช
238
3
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
11
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงปลาบ้านดอนตะเคียน
ปลา
74
7
ยุ้งทะลาย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
   
12
กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโคกยายเกตุ หมู่ 4 และหมู่ 7
ข้าว
35
7
เจดีย์
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
สหกรณ์
1
สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด
ข้าว
83
3
เขาพระ
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี
   
2
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเดิมบาง จำกัด
ข้าว
28/3
1
เดิมบาง
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี
   
3
สหกรณ์การเกษตรหัวเขาพัฒนา จำกัด
ข้าว
1
2
หัวเขา
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี
 
คณะเกษตรกร
4
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลหัวเขา
ไก่ไข่
38/2
1
หัวเขา
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี
   
5
กลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านนางบวช
ข้าว
241/6
4
นางบวช
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี
 
กลุ่มเกษตรกร
6
กลุ่มเกษตรกรทำสวนนิคมเกษตรกรรมเพื่อส่งออกต.เขาดิน
ผลไม้
88
11
เขาดิน
เดิมบางฯ
สุพรรณบุรี

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved